แนวข้อสอบ Pre V-Net และ V-Net  ระดับชั้น ปวช.3

รายชื่อวิชา
แนวข้อสอบ
เฉลย

 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Download
 

 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

   

 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

Download

 ความรู้เรื่อง ICT

Download
Answer

 การเงินส่วนบุคคล

Download
Answer

 วิถีธรรมวิถีไทย

Download
 

 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1

   

 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

Download
Answer

 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Download
 

 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

   

 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

Download

 อ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์ ตรรกะ ความมีเหตุผล

   

 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

   

 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

Download
 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

   

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Download
 

 บัญชีเบื้องต้น 1

Download
Answer

 ศิลปะการให้บริการ

   

 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

   

 การขาย 1

Download
Answer

 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

   


แนวข้อสอบ Pre V-Net และ V-Net  ระดับชั้น ปวส.2

รายชื่อวิชา
แนวข้อสอบ
เฉลย

 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

Download
Answer

 อ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์ ตรรกะ ความมีเหตุผล

   

 ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ

   

 ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1

Download
 

 ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

Download
 

 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

   

 บริหารงานคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

Download
 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ