ปรัชญา=ฝีมือดี มีคุณธรรม นำวิชาการ    อัตลักษณ์=คุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีจิตบริการ    เอกลักษณ์=นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย และให้บริการชุมชน
             ข้อมูลพื้นฐาน
  »  ทำเนียบผู้บริหาร
  »  ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยฯ
  »  แผนที่วิทยาลัยฯ
  »  โครงสร้างบริหาร
  »   บุคลากร
  »   งบประมาณและการเงิน
  »   หลักสูตร
  »   ข้อมูลนักเรียน
  »   ครุภัณฑ์
  »   อาคารสถานที่
  »   สถานประกอบการ
       &ตลาดแรงงาน
  »   เศรษฐกิจสังคม
                  ฝ่ายงาน
  »   ผู้อำนวยการวิทยาลัย
  »   ฝ่ายงานบริหารทรัพยากร
  »   ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ
  »   ฝ่ายงานพัฒนาการศึกษา
  »   ฝ่ายงานวิชาการ
                สาขาวิชา
  »   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  »   สาขาวิชาการโรงแรม
  »   สาขาวิชาช่างยนต์
  »   สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
  »   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  »   สาขาวิชาการบัญชี
  »   สาขาวิชาคหกรรมและ
       โภชนาการ

          โครงการงานต่าง ๆ
  »   สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
  »   ศูนย์บ่มเพาะ
  »   งานประกันคุณภาพ
  »   วิจัยในชั้นเรียน
  »   ศาสตร์พระราชา
  »   จิตอาสา
  »   นวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์
  »   การบริหารความเสี่ยง
         • คู่มือการควบคุมภายใน
         • การบริหารความเสี่ยง
              อศจ.ตราด
  »   วิทยาลัยเทคนิคตราด
  »   วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
  »   วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
 
  »   ตราวิทยาลัยฯ
  »   แบบฟอร์มประเมินภายใน
  »   แบบฟอร์มงานต่างๆ
  »   งบทดลอง
  »   ตารางสอน
  »   คู่มือนักเรียน
  »   วารสาร วช.ตราดปีที่ 5 ครั้งที่ 2
  »   คู่มือการปฏิบัติงาน
        •  คู่มือเงินสด เงินฝากธนาคาร            และเงินฝากคลัง
        •  ลูกหนี้เงินยืมราชการ
        •  คู่มือการจัดทำบัญชี
            เกี่ยวกับสินทรัพย์ วัสดุ
        •  จำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ
        •  ระบบควบคุมพัสดุ
  »   ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2/2561
  »   คู่มือ สผ.5
  »   ตัวอย่างการเขียนวิชาโครงการ
  »   เอกสารวิชาโครงการ
  »   ปฏิทินวิชาโครงการ
  »   แผนปฎิบัติราชการ2562
  »   แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
  »   แนวทางการประเมินคุณภาพ
       การศึกษาของสถานศึกษา
       ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
       พ.ศ 2561
  »   คู่มือการจัดทำรายงานผลการ
       ประเมินตนเอง
  »   ประกาศวิทยาลัยฯ
       หลักเกณฑ์การอยู่อาศัยที่พัก
       ของทางราชการ
 
วีดิทัศน์
แนะนำวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 
   
 
   
   
 
   
   


   


วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3951-2172   โทรสาร : 0-3952-0530
http://www.tratpt.ac.th   E-Mail : trat_poly@hotmail.com